پیمانکار عمومی، پیمانکاری است که مسئول آماده سازی، هماهنگی و تکمیل همه کارهای یک پروژه است. ISO۶٧٠٧-٢
پیمانکار عمومی، مقاطعه‌کار عمومی، مقاطعه‌کار، کنترات‌چی عمومی، معمار کنتراتی یا (General contractor) به فرد یا شرکتی گفته می‌شود که با سازمانی دیگر یا با شخصی دیگر قرارداد (کنترات) امضا می‌کند تا پروژه و کار مشخصی را مطابق نقشه‌ها و مشخصات مورد توافق به انجام رساند.
پیمانکار عمومی یک مدیر و احتمالا یک تاجر است که مانند یک فرد مجهز به ابزارهای مختلف از سوی مشتری به عنوان مدیر برای مشاوره در معماری، مهندسی و یا به عنوان کارشناس معماری به کار گرفته می شود.
پیمانکار عمومی در ابتدا باید اسناد و مدارک پروژه خاص ( پیشنهادهای ارسال شده، طرح پیشنهادی یا اسناد مناقصه) را ارزیابی کند. در موضوع بازسازی و تعمیرات برای به دست آوردن درک بهتر از شرایط پروژه  به بازدید از محل نیازاست که این امر توسط پیمانکار عمومی انجام می شود.
G.C یا پیمانکار عمومی، شرکت یا مجموعه‌ای از شرکتهاست که توانایی طراحی، تأمین منابع مالی، اجرایی و مدیریت لازم را جهت انجام امور مهندسی، تدارکات، اجرا و مدیریت یک پروژه به طور کامل داشته باشد.

66

106

3