جدول قیمت گذاری

سرویس ها قیمت برای ۱۰ساعت / شخص قیمت برای ۵۰+ ساعت / شخص
مدیریت ساخت و ساز رایگان رایگان
طراحی و ساخت $۲۲.۹۵ $۲۳۲.۹۵
بازسازی آشپزخانه $۱۶.۹۵ $۱۶۶.۹۵
کاشی کاری و نقاشی $۱۲.۹۵ $۱۲۸.۹۵
بازسازی محل سکونت $۹.۹۵ در تماس بودن