۰۰۰۰
تعمیر خانه
۰۰۰
خانه بازسازی شده
۰۰۰۰
تعمیر خانه
۰۰۰۰
خانه بازسازی شده
۰۰۰
خانه بازسازی شده
۰۰۰۰
تعمیر خانه
۰۰۰۰
خانه بازسازی شده
۰۰۰۰
تعمیر خانه
۰۰۰۰
خانه بازسازی شده